ENG
全賴社會各界及香港特區政府同心協力,齊心抗疫,我們欣然見到抽獎活動自2021年5月推出以來,香港的第一劑新冠疫苗接種率由當時的18%上升至目前超過七成。然而,送出抽獎活動(終極大獎及長者獎)的終極大獎的條件 (即於2021年11月30日或之前全港達到500萬人口於香港接種至少一劑新冠疫苗的目標)未能達到,因此未有抽出該終極大獎。
長者獎的得獎結果公佈
是次抽獎活動已於2021年12月7日中午12時(香港時間)透過外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統,以隨機形式抽出長者獎的得獎者。
為確保抽獎的公平性,兩家獨立會計師事務所,即羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所,已就抽獎活動的關鍵流程及系統管理進行程序審查。此外,抽獎過程已經主辦單位之法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。
抽獎活動(終極大獎及長者獎) 之長者獎的得獎者已順利誕生,詳見以下得獎名單:
二百份長者獎
每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額
得獎者的香港流動電話號碼: XXXX[最後4位數字]
得獎者的香港身份証號碼: [所有英文字及頭3位數字]XXXX
1
XXXX4177
E174XXXX
2
XXXX1855
B550XXXX
3
XXXX3513
E456XXXX
4
XXXX5182
M630XXXX
5
XXXX8382
E362XXXX
6
XXXX6756
C021XXXX
7
XXXX4202
D563XXXX
8
XXXX9082
A577XXXX
9
XXXX8079
E318XXXX
10
XXXX4536
E384XXXX
11
XXXX0178
A763XXXX
12
XXXX0789
E258XXXX
13
XXXX1602
A817XXXX
14
XXXX8138
K057XXXX
15
XXXX3349
A897XXXX
16
XXXX7452
A976XXXX
17
XXXX9393
E260XXXX
18
XXXX6423
A503XXXX
19
XXXX6430
R352XXXX
20
XXXX2826
B256XXXX
21
XXXX5828
A861XXXX
22
XXXX5410
B170XXXX
23
XXXX2493
A726XXXX
24
XXXX3480
E082XXXX
25
XXXX4792
A798XXXX
26
XXXX3669
R261XXXX
27
XXXX0122
A982XXXX
28
XXXX1072
B860XXXX
29
XXXX2905
E277XXXX
30
XXXX6468
A052XXXX
31
XXXX3279
A403XXXX
32
XXXX2469
D106XXXX
33
XXXX6463
D034XXXX
34
XXXX7481
WX480XXXX
35
XXXX4949
E395XXXX
36
XXXX6012
B112XXXX
37
XXXX3721
A882XXXX
38
XXXX9717
B412XXXX
39
XXXX2347
E093XXXX
40
XXXX9572
P495XXXX
41
XXXX1492
C222XXXX
42
XXXX5269
E954XXXX
43
XXXX0760
K540XXXX
44
XXXX5448
R160XXXX
45
XXXX0551
H041XXXX
46
XXXX3750
E276XXXX
47
XXXX7589
B780XXXX
48
XXXX2075
E404XXXX
49
XXXX7349
A857XXXX
50
XXXX5980
K517XXXX
51
XXXX3127
K388XXXX
52
XXXX1384
A954XXXX
53
XXXX6269
A883XXXX
54
XXXX1240
B410XXXX
55
XXXX2735
A812XXXX
56
XXXX2874
A819XXXX
57
XXXX2720
C313XXXX
58
XXXX0456
B179XXXX
59
XXXX3330
E363XXXX
60
XXXX0056
E294XXXX
61
XXXX2976
H370XXXX
62
XXXX7579
G355XXXX
63
XXXX4710
E158XXXX
64
XXXX6930
B943XXXX
65
XXXX0328
G018XXXX
66
XXXX3396
A072XXXX
67
XXXX3330
A869XXXX
68
XXXX7755
A702XXXX
69
XXXX5442
A820XXXX
70
XXXX6473
R394XXXX
71
XXXX9238
Z085XXXX
72
XXXX0023
E342XXXX
73
XXXX0948
A854XXXX
74
XXXX8477
C472XXXX
75
XXXX8005
E610XXXX
76
XXXX4128
E412XXXX
77
XXXX1816
A968XXXX
78
XXXX9033
A815XXXX
79
XXXX1301
H305XXXX
80
XXXX8211
E125XXXX
81
XXXX0929
D246XXXX
82
XXXX1227
B263XXXX
83
XXXX8771
A131XXXX
84
XXXX0129
E358XXXX
85
XXXX2471
A735XXXX
86
XXXX5868
P618XXXX
87
XXXX4988
B154XXXX
88
XXXX9735
D211XXXX
89
XXXX4616
E168XXXX
90
XXXX6857
K046XXXX
91
XXXX3323
B447XXXX
92
XXXX6993
E175XXXX
93
XXXX1175
D139XXXX
94
XXXX6399
B955XXXX
95
XXXX9970
K719XXXX
96
XXXX3023
K532XXXX
97
XXXX6070
A627XXXX
98
XXXX1400
D509XXXX
99
XXXX9739
A857XXXX
100
XXXX1956
E290XXXX
101
XXXX8837
G218XXXX
102
XXXX1849
P597XXXX
103
XXXX6919
Y126XXXX
104
XXXX3988
A983XXXX
105
XXXX7468
E209XXXX
106
XXXX1916
A759XXXX
107
XXXX7830
G470XXXX
108
XXXX8758
E253XXXX
109
XXXX1935
G382XXXX
110
XXXX8024
WX172XXXX
111
XXXX2277
E387XXXX
112
XXXX2755
P493XXXX
113
XXXX6419
B741XXXX
114
XXXX6469
K026XXXX
115
XXXX8284
E017XXXX
116
XXXX2831
A732XXXX
117
XXXX3802
A841XXXX
118
XXXX9966
A976XXXX
119
XXXX3479
B730XXXX
120
XXXX7074
H311XXXX
121
XXXX8616
A948XXXX
122
XXXX7451
R689XXXX
123
XXXX1951
E424XXXX
124
XXXX1865
B471XXXX
125
XXXX9488
E429XXXX
126
XXXX3229
K676XXXX
127
XXXX8213
H313XXXX
128
XXXX9831
E186XXXX
129
XXXX3835
G227XXXX
130
XXXX3972
E367XXXX
131
XXXX8972
R924XXXX
132
XXXX2319
E645XXXX
133
XXXX1615
E427XXXX
134
XXXX0594
B781XXXX
135
XXXX6322
A436XXXX
136
XXXX0297
D568XXXX
137
XXXX2978
A923XXXX
138
XXXX0340
A923XXXX
139
XXXX9225
A824XXXX
140
XXXX0322
E406XXXX
141
XXXX1456
A262XXXX
142
XXXX4970
P774XXXX
143
XXXX9008
K204XXXX
144
XXXX1833
H416XXXX
145
XXXX0517
A945XXXX
146
XXXX0422
G196XXXX
147
XXXX4515
A868XXXX
148
XXXX5548
A896XXXX
149
XXXX2872
A913XXXX
150
XXXX3609
C228XXXX
151
XXXX7081
A951XXXX
152
XXXX5442
K637XXXX
153
XXXX9806
H042XXXX
154
XXXX7603
E300XXXX
155
XXXX2745
XG455XXXX
156
XXXX5802
E181XXXX
157
XXXX8309
C447XXXX
158
XXXX6736
A847XXXX
159
XXXX4321
M044XXXX
160
XXXX4904
D100XXXX
161
XXXX5297
C263XXXX
162
XXXX4979
D172XXXX
163
XXXX4025
A801XXXX
164
XXXX8060
A748XXXX
165
XXXX7234
A902XXXX
166
XXXX9913
C265XXXX
167
XXXX1698
H145XXXX
168
XXXX4851
E777XXXX
169
XXXX5023
D073XXXX
170
XXXX8389
P471XXXX
171
XXXX2260
B352XXXX
172
XXXX8726
E397XXXX
173
XXXX3581
Z604XXXX
174
XXXX6832
R851XXXX
175
XXXX0442
C143XXXX
176
XXXX8510
A689XXXX
177
XXXX1924
G685XXXX
178
XXXX0272
B993XXXX
179
XXXX6557
R117XXXX
180
XXXX0798
C231XXXX
181
XXXX7983
E381XXXX
182
XXXX3972
G449XXXX
183
XXXX8876
A933XXXX
184
XXXX8192
K514XXXX
185
XXXX5795
G030XXXX
186
XXXX7391
A850XXXX
187
XXXX0400
Y649XXXX
188
XXXX1177
E404XXXX
189
XXXX7347
B618XXXX
190
XXXX8431
E144XXXX
191
XXXX1851
H135XXXX
192
XXXX4588
B948XXXX
193
XXXX4267
D357XXXX
194
XXXX7550
E915XXXX
195
XXXX8313
C226XXXX
196
XXXX1329
A719XXXX
197
XXXX3081
A826XXXX
198
XXXX8015
E209XXXX
199
XXXX8607
K019XXXX
200
XXXX8529
H111XXXX
查看更多
查看更少
恭喜各得獎者,並多謝所有參加者支持是次活動。
是次抽獎活動的得獎結果亦將於2021年12月13日在英文虎報及星島日報刊登。所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼透過電話及短訊方式獲個別通知。
給得獎者的重要提示:
1.
得獎者須向主辦單位證明其參加抽獎活動資格(包括出示其香港身份證正本及(如主辦單位要求)香港政府衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄),以領取獎品。
2.
每名得獎者被視爲已同意主辦單位向香港政府核實其疫苗接種狀況。
3.
得獎者必須按照主辦單位所提供的指示於2022年1月6日或之前親自領取獎品。
4.
如任何得獎者未有於上述領獎期期間內領獎或未能證明其參加資格,主辦單位保留權利取消其資格,並將有關獎品按照於2021年12月7日透過專業電腦隨機抽出的候補名單頒贈予候補得獎者。
5.
請提高警覺及提防偽冒短訊、電子郵件及欺詐網站。主辦單位不會透過短訊或電子郵件要求得獎者點撃任何鏈結以提供個人資料。
得獎者如有任何查詢,可發送電郵至enquiry@vaccinationluckydraw.hk